Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Harmonogram Konkursu

A

B

C

1.

Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

17.11.2022

2.

Oczekiwany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (kolumna C obok).

Termin wyznaczony w kolumnie C obok na składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu nie narusza przepisów art. 284 (w tym przepisów jego ust. 2 i 4) Ustawy PZP, które znajdują w Konkursie odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 341 ust. 2 Ustawy PZP.

Mając na uwadze, że Konkurs z niniejszego postępowania jest konkursem ograniczonym, zważywszy na treść art. 342 ust. 2 w zw. z art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (zakazującym zmian Regulaminu innych niż tam wskazane, jeżeli miałoby to nastąpić po terminie wyznaczonym na składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie) – termin wskazany w kolumnie C obok
(z uwzględnieniem wyżej wskazanego art. 284 w zw. z art. 341 ust 2 Ustawy PZP) jest również terminem na składanie wniosków (zapytań) o wyjaśnienie Regulaminu, które w ocenie składającego wniosek miałyby prowadzić do zmiany Regulaminu lub jego załączników również w zakresie dotyczącym Prac Konkursowych (w szczególności ich składania i oceny).

22.12.2022

 

 

3.

Termin ostateczny składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Wniosków o dopuszczenie
do udziału w Konkursie oraz wymaganych
na podstawie Rozdziału III Regulaminu podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

do dnia 26.01.2023 r.

do godziny 15:00

4.

Termin poinformowania Uczestników Konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac Konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

do dnia 07.02.2023 r.

do godziny 15:00

5.

Oczekiwany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych (kolumna C obok).

Termin wyznaczony w kolumnie C obok na składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych nie narusza przepisów art. 284 (w tym przepisów jego ust. 2 i 4) Ustawy PZP, które znajdują w Konkursie odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 341 ust. 2 Ustawy PZP. 

do dnia 07.04.2023 r.

6.

Termin ostateczny składania Prac Konkursowych.

Prace konkursowe w postaci elektronicznej, stosownie do Rozdziału IV pkt 3.1 lit a  Regulaminu należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową (EPK).

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia za wyjątkiem Karty identyfikacyjnej, do której uzyska dostęp dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu przez Sąd konkursowy.

Prace Konkursowe w postaci papierowej, stosownie
do Rozdziału IV pkt 3.1 lit  b  Regulaminu należy składać na adres korespondencyjny/miejsce wskazane w Rozdziale I pkt 1.2 Regulaminu.

do dnia 18.04.2023 r.

(wtorek)

do godziny

15:00

 

7.

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie Uczestników Konkursu
o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu i otrzymanych ocenach Prac Konkursowych wraz z podaniem informacji wymaganych w art. 354 Ustawy PZP, poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

W przypadku, gdy Organizator będzie organizował dodatkowo oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

do dnia

28.04.2023 r.

(piątek)

 

 

8.

 

Wystawa pokonkursowa

 

 

O dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie

9.

 

Dyskusja pokonkursowa

 

O dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie


Terminy (daty kalendarzowe) podane w kolumnie C dla poz. 4 i 7 w powyższej tabeli są terminami jedynie szacowanymi.